Home

Hof van Cassatie Wikipedia

Hof van Cassatie (België) - Wikipedia

Het Hof van Cassatie (Frans: Cour de Cassation; Duits: Kassationshof) is het hoogste rechtscollege van België. Vroeger werd dit Hof ook weleens het Hof van Verbreking genoemd, maar deze term is vandaag verouderd. Een procedure voor het Hof van Cassatie noemt men een voorziening in cassatie Een advocaat bij het Hof van Cassatie is in België een advocaat die gespecialiseerd is in de cassatietechniek, hij is een ministeriële ambtenaar die de partijen voor het Hof van Cassatie vertegenwoordigt in burgerlijke zaken, handelszaken, sociale zaken of een cassatieberoep tegen beslissingen van beroepsorden in zake tucht. In burgerlijke zaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie verplicht. Men kan tegen een vonnis of een arrest in burgerlijke zaken. The Court of Cassation (Dutch: Hof van Cassatie, French: Cour de cassation, German: Kassationshof) of Belgium is the supreme court of the Belgian judiciary. The Court is composed of thirty judges with life tenure who are nominated by the High Council of Justice of Belgium and appointed by the Belgian federal government De dokter dagvaardt hierop de maatschappij en beroept zich hierbij op de theorie van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak. [bron?] Het Hof van Cassatie stelde de dokter in het ongelijk: het verzekeringscontract tussen de boswachter en de verzekeraar dringt zich als een feit op aan de dokter en is de oorzaak van de vermogensvermeerdering van de verzekeraar Cassatie is de vernietiging van een beslissing door het hoogste rechtsprekend orgaan van het land. In cassatie gaan is beroep aantekenen bij het hoogste rechtsprekend orgaan tegen een uitspraak van een lagere rechter. Dit orgaan houdt dan alleen rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. Indien de cassatierechter vaststelt dat de lagere rechter het recht inderdaad niet correct heeft toegepast dan

Het Smeerkaasarrest (Cass. 27 mei 1971, Arr. Cass. 1971, 959; S.E.W. 1972, 42.), ook wel arrest Franco-Suisse Le Ski, is een arrest van het Belgische Hof van Cassatie van 27 mei 1971 waarin werd gesteld dat een verdrag met directe werking (self-executing verdrag) in de interne Belgische rechtsorde de voorrang heeft op de wetten van het Belgische Parlement en ook op de grondwet, zelfs wanneer deze wetten dateren van na de wet die het verdrag heeft goedgekeurd Van dit bestand is vastgesteld dat er geen bekende auteursrechtaanspraken op rusten, alle aanverwante en naburige rechten daarbij inbegrepen. Reproducties van het werk kunnen ook worden beschouwd als publiek domein omdat ze geen oorspronkelijk karakter hebben Hof kan verwijzen naar: . Omheinde plaatsen. In deze betekenis is hof meestal mannelijk (de hof).. Hofstelsel, het beheer van landerijen, domeinen en onderhorige boerderijen.Ook villa, curtis of vroonhof, het bezit van een heer.; Hofstede, een aanzienlijke woonplaats: Boerderij (al dan niet horig) met landerijen; Kasteel; Buitenplaats; Hofje, kleine woningen rond een binnenplaats met een. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l'homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.Het betreft klachten over schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mensen. Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België, Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels.. Het Hof neemt kennis van voorzieningen in cassatie of verbreking tegen vonnissen van rechtbanken en arresten van hoven die in laatste aanleg zijn gewezen.. Het Hof van Cassatie wordt vaak ten onrechte beschouwd als een derde aanleg

Advocaat bij het Hof van Cassatie - Wikipedia

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but. Hof van Cassatie (België) is beschikbaar in 4 andere talen. Terug naar Hof van Cassatie (België). Talen. Deutsch; English; français; српски / sr Het Hof van Cassatie (Frans: Cour de Cassation; Duits: Kassationshof) is het hoogste rechtscollege van België.Vroeger werd dit Hof ook weleens het Hof van Verbreking genoemd, maar deze term is vandaag verouderd. Een procedure voor het Hof van Cassatie noemt men een voorziening in cassatie

Court of Cassation (Belgium) - Wikipedia

Zetel van het Hof van Cassatie. Er is slechts één Hof van Cassatie met zetel te Brussel. Kamers en samenstelling. Het Hof van Cassatie bestaat uit drie kamers, naar gelang het soort zaken. Zo is er een kamer voor burgerlijke, een kamer voor strafrechtelijke en een kamer voor sociale zaken. Elke kamer heeft een Nederlandstalige en Franstalige afdeling: de eerste kamer behandelt de burgerlijke. Geschiedenis. In het Traktaat van Venlo van 12 september 1543 tussen keizer Karel V en de vertegenwoordigers van Gelre en Zutphen werd onder andere bepaald dat de Grote Raad van Mechelen niet langer bevoegd was om in Gelre de gewezen vonnissen in appel, cassatie of revisie te behandelen. In artikel 4. van het traktaat werd opgenomen dat Karel V toezegde dat er in de verhoudingen van Gelre en. Vertalingen in context van hof van cassatie in Nederlands-Engels van Reverso Context: Tegen dit arrest werd bij het hof van cassatie beroep ingesteld, waar de zaak nog steeds aanhangig is Na het hoger beroep is cassatie mogelijk bij de HOGE RAAD. Bij dit college wordt uitsluitend naar de juridisch-technische kanten van het arrest van het hof gekeken. Als de HR het eens is met de uitspraak van het hof wordt het beroep afgewezen. Vindt de HR dat de uitspraak van het hof niet juist is, dan casseert (vernietigt) de HR het arrest

cassatie v vernietiging van een vonnis in hoogste instantie In België is het hof van Cassatie en in Nederland is de Hoge Raad het hoogste gerechtshof beiden controleren of een lagere rechtbank alle regels goed heeft toegepast. Synoniemen. nietigverklaring; Afgeleide begrippen. cassatieberoep, cassatiemiddel, cassatierechte Een advocaat bij het Hof van Cassatie is in België een advocaat die gespecialiseerd is in de cassatietechniek, hij is een ministeriële ambtenaar die de partijen voor het Hof van Cassatie vertegenwoordigt in burgerlijke zaken, handelszaken, sociale zaken of een cassatieberoep tegen beslissingen van beroepsorden in zake tucht. In burgerlijke zaken is de tussenkomst van een advocaat bij het Hof.

Boswachtersarrest - Wikipedia

 1. Usage on nl.wikipedia.org Hof van Cassatie (België) Metadata. This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file. Horizontal resolution
 2. Arresten van het Hof van Cassatie van 1790 tot 2015, gedigitaliseerd door KU Leuven Biblotheken Rechtsgeleerdheid Juportal - rechtspraak hoven en rechtbanken Arresten van het Hof van Cassatie
 3. Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België. Ook andere landen zoals Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels hebben een Hof van Cassatie. Bron: nl.wikipedia.or
 4. De voornaamste bevoedgheid van het Hof van Cassatie is de beoordeling van de cassatieberoepen. Zo neemt het Hof van Cassatie kennis van het cassatieberoep tegen; beslissingen van hoven en rechtbanken, in laatste aanleg gewezen; laatste aanleg betekent dat geen ander rechtsmiddel meer mogelijk is; beslissingen inzake lokale belastingen; arresten van de Raad van State inzake.
 5. Hof Van Cassatie (Franstalige kamer) Foto: ©Wikipedia. Een ontevreden allicht Franstalige inwoner van een van onze faciliteitengemeenten heeft zich in een Franse koleire tot de rechtbank gericht en meteen ook geweigerd een Nederlandstalig aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing te betalen

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (afgekort: EHRM, Frans: Cour européenne des droits de l'homme, Engels: European Court of Human Rights) is een Europees gerechtshof waar individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen elk van de 47 lidstaten van de Raad van Europa.Het betreft klachten over schending van het Europees Verdrag voor de rechten van de mensen. Cassatierechtspraak is de laatste mogelijkheid om een uitspraak in een rechtszaak in Nederland aan te vechten. De Hoge Raad oordeelt of het recht en de procesregels juist zijn toegepast. De Hoge Raad kan een uitspraak van het gerechtshof (soms de rechtbank) vernietigen (casseren). In de meeste gevallen moet het hof de zaak overdoen Ook het Hof van Cassatie heeft zijn 'openbaar ministerie': het parket bij het Hof van Cassatie. Dit heeft een volkomen andere functie dan het reeds besproken openbaar ministerie. Het Hof van Cassatie oordeelt immers niet over de grond van de zaak, maar kijkt de wettigheid en de regelmatigheid van de gevoerde rechtspleging na

Rechterlijke macht - WikipediaOpperst Hof Van Cassatie In Rome Redactionele FotografieHof van Cassatie bevestigt verjaring strafzaak Sabena

Video: Cassatie (recht) - Wikipedia

Hof van Cassatie [België] - Het Hof van Cassatie is het hoogste rechtscollege in België. Ook andere landen zoals Frankrijk en andere door het Franse recht geïnspireerde rechtstelsels hebben een Hof van Cassatie. == Functie == Er is slechts één Belgisch Hof van Cassatie, het is gevestigd in het Brusselse Justitiepaleis Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.19.0025.N NYRSTAR BELGIUM nv, met zetel te 2490 Balen, Zinkstraat 1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0865.131.221, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Daniel Garabedian, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Goedheidsstraat 5, tege Libercas bevat de samenvattingen van de gepubliceerde arresten van het Hof van Cassatie, gerangschikt volgens de trefwoordenlijst van het Hof van Cassatie. Wil u slechts kennis nemen van de recentste bijwerkingen, dan kan u dat door consultatie van de maandelijkse bijwerkingen. Het document 'Libercas 1994-2014' bevat de samenvattingen voor de.

Smeerkaasarrest - Wikipedia

 1. Hof van Cassatie gaf in dit opzicht blijk van meer reali-teitszindandehuidige.VroegeroordeeldehetHofdatereen weerlegbaar vermoeden bestaat dat een ter post aange-tekende brief binnen 24 uur aan de geadresseerde wordt aangeboden, met uitzonderingen van zaterdagen, zon- en feestdagen (Cass. 29 juni 1984, R.W. 1984-85, 1033)
 2. In een arrest van 9 oktober 2020 bevestigt het Hof van Cassatie voor het eerst dat elke bestuurder binnen een collegiaal bestuur een toezichtsplicht heeft op zijn medebestuurders. Het Hof veegt daarbij nog eens de klassieke excuses van tafel: Ik stond in voor de commerciële opvolging, mijn collega-bestuurder voor het financiële
 3. Beoordeling door de rechter - Hof van Cassatie - Toezicht. Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij al dan niet een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade afleidt, gaat het Hof van Cassatie toch na of de rechter die beslissing wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleide

Brussel aan de hoofdgriffier van het Hof werd overgezonden bevat het arrest van 7 november 2013 dat door dat hof in dezelfde zaak tussen de partijen is gewezen. De beslissing en de rede nen waarop het cassatiebe-roep kritiek uitoefent bevinden zich in dat tweede arrest. Er is dus grond om de materiële ve rschrijving van de eiser in cassatie Visie van het Hof van Cassatie: blanco bodemattest kan als opschortende voorwaarde. In het arrest van 22 maart 2018 sluit het Hof van Cassatie zich voorzichtig aan bij de tweede visie. Het Hof maakt een onderscheid tussen twee vormen van opschortende voorwaarden

Hof van Cassatie : In memoriam Jean-Marie PIRET - Emeritus Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie . 19-11-2020. Andere berichten. In memoriam Jean-Marie PIRET - Emeritus Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie lees verder. Hof van Cassatie : Cassatieberoep ETA-verdachte tegen overlevering aan Spanje verworpen Een advocaat bij het Hof van Cassatie is in België een advocaat die gespecialiseerd is in de cassatietechniek, hij is een ministeriële ambtenaar (door de koning benoemd) die de partijen voor het Hof van Cassatie vertegenwoordigt in burgerlijke zaken, handelszaken, sociale zaken of een cassatieberoep tegen beslissingen van beroepsorden in zake tucht. 24 relaties Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0095.N V.S. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Patricia Vanlersberghe, advocaat bij het Hof van Cas-satie, tegen 1. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT, met kantoor te 9000 Gent, Savaanstraat 11, verweerder, 2. R.I Hof van Cassatie van België. 21 NOVEMBER 2016 S.16.0001.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.16.0001.N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, in de persoo Bij arrest van 22 oktober 2019 (Venet t. België) werd ons land veroordeeld wegens een schending van artikel 5.4 EVRM. In casu ging het om een inverdenkinggestelde die cassatieberoep had aangetekend tegen de handhaving van zijn aanhouding door de kamer van inbeschuldigingstelling, maar niet aanwezig kon zijn ter zitting van het Hof van Cassatie door de laattijdige ontvangst van de oproeping

Het Hof van Cassatie stelt dat door toepassing van voormelde clausule in het tussen partijen gesloten huwelijkscontract bij gebreke aan geschreven rekeningen een vermoeden van verrekening geldt, zonder dat uitdrukkelijk wordt bepaald dat het vermoeden slechts door middel van een geschrift kan worden weerlegd Het Hof van Cassatie oordeelde dat in geval van faillissement, schuldeisers tijdig aangifte moeten doen van hun schuldvordering om in aanmerking te komen voor de uitdeling (huidig art. XX.155 WER). Bij gebreke hieraan, komt men niet in aanmerking voor enige uitdeling uit de boedel (huidig art Als het Hof van Cassatie de bestreden beslissing vernietigt en het de zaak verwijst naar een andere rechter (in principe van dezelfde rang als degene die de bestreden beslissing heeft gewezen), is die rechter in de regel niet gehouden zich te voegen naar het arrest van het Hof. Komt er echter toch een nieuw cassatieberoep dat steunt op dezelfde rechtsvraag, dan beslist het Hof in verenigde. Lees alle nieuws en commentaar over het Hof van Cassatie op de nieuwssite van De Standaard

Bestand:Grote Audiëntiezaal van het Hof van Cassatie, nog

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant. hof van cassatie. Nieuws & Achter­grond Problemen in het zuivelschap: plantaardige 'yoghurt' mag geen yoghurt heten en is omgedoopt tot 'yog. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool 742 HOF VAN CASSATIE 4.4.05 - Nr. 193 Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 25 juni 1998 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel. II. Rechtspleging voor het Hof Bij beschikking van 7 maart 2005 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen naar de derde kamer. Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht

1 27 MAART 2015 F N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F N BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen te Antwerpen, in de persoon van de eerstaanwezend inspecteur van het tweede Btw. Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.18.0493.N A.T., eiser, vertegenwoordigd door mr. Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Keizerslaan 3, waar de eiser woonplaats kiest, tegen 1. APHRODITE INVEST nv, met zetel te 1000 Brussel, Zwaluwenstraat 1, verweerster, vertegenwoordigd door mr Marginale toetsing - Opdracht van het Hof van Cassatie - Oorzakelijk verband - Beoordeling door de feitenrechter - Fout - Schade. Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een feitelijke beoordeling; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem gedane vastgesteld vaardigheden rechtspraak hof van cassatie arrest 11 december 2009 c.09.0301.f praktische aspecten van een arrest: welke sectie en welke kamer van het hof van nr. 386 - 5.9.06 hof van cassatie 1597 in het veld - opsporing en vaststelling - boswachters van het gewest - bevoegdheid 2º landbouw - veldwetboek - wanbedrijven en overtredingen in het veld - opsporing en vaststelling - boswachters van de gewesten - bevoegdheid 1º en 2° uit de artikelen 6, §1, iii, en 11, derde lid, 1° en 2°, van de bijzondere wet van

Online vertaalwoordenboek. EN:Hof van Cassatie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Hof van Cassatie niet uitgenodigd voor de behandeling ter zitting op 30 september 2014 en hebben wij ons ook niet kunnen verweren tegenover de behandelende Raadsheren Luc Van Hoogenbemt (voorzitter), Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis en Veronique Kosynsky (griffier 1170 HOF VAN CASSATIE 2.5.02 - Nr. 265 4º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - BURGERLIJKE ZAKEN - BETEKENING - DUITSLAND - TIJDSTIP VAN DE BETEKENING. 5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN. 1º De voorafgaande instemming van de Kamers met een overeenkomst ter uitvoering van Online vertaalwoordenboek. ES:Hof van Cassatie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

1582 HOF VAN CASSATIE 2.9.03 - Nr. 409 Overwegende dat, krachtens artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffen-de de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, het koninklijk besluit van 29 decembe Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/10/2020 In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW:Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke individuele bestuurder verplicht is toezicht te houden op de. Het Hof van Cassatie heeft op 9 juni geoordeeld over de toepasselijkheid van artikel 328bis van het Strafwetboek op de coronaspuwer. Om strafbaar te zijn onder dit artikel zijn er 3 zaken vereist: 1. Het moet gaan om stoffen die, zonder op zichzelf een gevaar in te houden, de indruk geven gevaarlijk te zijn; 2 hof van cassatie. Weten­schap Onduidelijkheid na opmerkelijke uitspraak hof: moeten rookruimtes in de horeca echt allemaal weg? Voorpagi­na Een legertje advocaten op ons dak. Voorpagi­na Vonnis uit 2013 deed meer recht aan zowel wet als goede bedoelingen. Voorpagi­n Volgens het Hof van Cassatie kon het hof van beroep van Gent derhalve op basis van de feiten inzake bijdragen en loopbaan tot het oordeel komen dat de uitkering van de heer S. voor 40/50e deel noch rechtstreeks noch onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid, en derhalve slechts kwalificeert als een belastbaar pensioen ten belope van 10/50e deel

Hof - Wikipedia

 1. Online vertaalwoordenboek. FR:Hof van Cassatie. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 2. Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest. Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge
 3. In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW: Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke individuele bestuurder verplicht is toezicht te houden op de medebestuurders. Noch een taakverdeling die
 4. Het Hof van Cassatie neemt bijvoorbeeld kennis van: vorderingen tot nietigverklaring wegens machtsoverschrijding van handelingen gesteld door bepaalde personen; vorderingen tot onttrekking van de zaak aan de rechter: het gaat om gevallen waarin de eiser twijfelt aan de strikte onpartijdigheid van de magistraat die kennis neemt van de zaak, hetzij omdat hij te nauw verbonden is met een van de.
 5. In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting van de persoonlijke schade in hoofde van de koper bij een post-acquisitie geschil. Het Hof bevestigt hierin dat het verschil tussen de werkelijke financiële situatie van de vennootschap enerzijds en een overschatting van deze financiële situatie in de referentiebalan
 6. Hierop werd een voorziening in cassatie ingesteld door de werkgever. Het Hof van Cassatie oordeelde dat wanneer er sprake is van een terbeschikkingstelling met een hele of gedeeltelijke gezags-overdracht buiten de wettelijke voorziene uitzonderingen, de overeenkomst op basis waarvan dit gebeurt absoluut nietig is

2542 HOF VAN CASSATIE 3.11.09 - Nr. 635 2° KAMER - 3 november 2009 EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BEVEL TOT AANHOUDING MET HET OOG OP OVERLEVERING - AFWIJZING VAN DE VRAAG TOT TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - GEVOLG Artikel 20, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat de beschikking van d Het ACV is tevreden dat het Hof van Cassatie met een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest hier paal en perk aan stelt. Nadat het ACV het recht op voltijdse ontslagvergoedingen in 2009 al via het Hof van Justitie had bekomen voor werknemers in ouderschapsverlof, kunnen werknemers die door tijdskrediet werk en zorg combineren hier dus ook op rekenen Hof van Cassatie bevestigt dat de geldigheid van een niet-concurrentiebeding dient te worden getoetst aan het Decreet d'Allarde van 2-17 maart 1791. Deze prin-cipes zijn thans overgenomen in Boek II van het Wetboek Economisch Recht, Titel 3 (Vrijheid van ondernemen) (1). Het Hof stelt vast dat deze bepalin

Arrest van het Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-155/19,C-156/19 FIGC en Consorzio Ge.Se.Av. bg es cs da de et el en fr hr it lv lt hu mt nl pl pt ro sk sl fi sv Een nationale sportbond, zoals de Italiaanse voetbalbond, kan aan de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten worden onderworpen wanneer hij activiteiten van algemeen belang verricht die niet van industriële of. Wie in Cassatie gaat tegen veroordeling moet aparte advocaat nemen. Strafrechtelijk veroordeelden die naar het Hof van Cassatie gaan, zullen voortaan een gespecialiseerde advocaat moeten nemen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Wikipedia

Bij het Hof van Cassatie zijn vrijdag de nieuwe voorzitter, Beatrijs Deconinck, en de nieuwe procureur-generaal, André Henkes, in hun functie benoemd. Het is voor het eerst dat het rechtsorgaan. Hof van Cassatie. Datum beslissing. donderdag 24 oktober 2019. Nummer. C.19.0159.N. Trefwoorden. Nationaliteit - nationaliteitsverklaring - gewichtige feiten eigen aan de persoon - art. 15, § 3n eerste lid WBN - opsomming in art. 1, § 2, 4° WBN en art. 2 KB 14 januari 2013 is niet exhaustief - valse identiteit - verwerping

Hof van Cassatie - Wikiwan

Het Hof van Cassatie opent tevens de deur naar een algemene erkenning van het verweermiddel verlies van verrijking, waarbij aan de verweerder op een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking of onverschuldigde betaling een exceptie wordt toegekend mits (1) objectief verlies van de verrijking, (2) causaal verband tussen het verlies en de verrijking en (3) goede trouw van de verweerder Hof van cassatie - Cour de cassation TRADCAS (Vertaalde) samenvattingen van arresten van het hof van cassatie, geordend volgens rolnummer. Résumés (traduits) des arrêts de la Cour de cassation, classés en fonction de numéro de rôle. 200 Tentamen 23 April 2018, antwoorden Info Feitenrechters Vaardigheden 1 hof van cassatie Arrest Grondwettelijk Hof Raad van State Arrest 2008 Raad van State Arrest 2000. Andere gerelateerde documenten . Samenvatting SV inleiding tot het recht deel 1 Samenvatting R&O 1 Vaardigheden - Test. de bevoegdheid van een hof van beroep met de mogelijkheid van voorziening bij het Hof van Cassatie, waarbij die voorziening niet het gebruikelijke cassatieberoep is maar een echt hoger beroep waarbij het Hof van Cassatie, dat zitting houdt als een rechtscol­ lege in tweede aanleg, zowel in feite als in rechte kennisneemt van de zaak, ofwel nog de bevoegdheid van het hof van beroep met de mogelijkheid van het klassieke cassatieberoep, dat wil zeggen ee Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.14.0010.N F. S., eiser, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest, tegen ORDE DER GENEESHEREN, publiekrechtelijk rechtspersoon, met zetel te 1030.

In een arrest van 7 januari 2020 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over het stakingsrecht. Het Antwerpse Hof van Beroep veroordeelde een vakbondsvoorzitter voor het kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de weg tijdens een vakbondsactie, met een gevaarlijke verkeerssituatie als gevolg. De vakbondsvoorzitter was van oordeel dat deze veroordeling strijdig was met zijn recht op staken Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1169.N I 1. J R G, beklaagde, 2. S A K, beklaagde, eisers, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eisers woonplaats kie-zen, II G VERZEKERINGEN nv , vertegenwoordigd door Stefan Pieters, met kantoo

Hof van Cassatie (België) - Wikiwan

Hof van Cassatie . 30/01/14. Amanda Knox bang en bedroefd na veroordeling. De Amerikaanse studente Amanda Knox en haar ex-vriend Raffaele Sollecito zijn schuldig bevonden aan de moord op Knox. Deze databank maakt gebruik van de adobe flash player die moet geïnstalleerd worden. Elk rechtscollege beslist momenteel autonoom of het rechtspraak publiceert op deze databank of niet. Momenteel wordt de databank vooral aangevuld door het Hof van Cassatie. Oudere arresten van het Hof van Cassatie vindt u onder meer hier

Hof van Gelre en Zutphen - Wikipedia

Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant. belgische hof van cassatie. Nieuws & Achter­grond 'Doorstart kabinet, zonder Leterme' Nieuws & Achter­grond Belgische regering gevallen. Nieuws & Achter­grond Belgische minister van Justitie treedt af Arresten van het Hof van Cassatie bevat alle arresten van het Hof, met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie. De arresten zijn chronologisch geordend - 978280792688

Hof van Cassatie draait eerdere vrijspraak terug, man (51

Hof van cassatie verwerpt doodstraf Morsi. voorpagi­na Advies aan Hoge Raad: hulp bij zelfdoding mocht. voorpagi­na Hof: Volkert van der G. moet vragen reclassering beantwoorden 334 HOF VAN CASSATIE 1.2.02 - Nr. 75 Grieven De bodemrechter mag de schade van het slachtoffer van een onrechtmatige daad of van een contractuele tekortkoming alleen ex aequo et bono ramen als hij de redenen opgeef turkse hof van cassatie. voorpagi­na Het land is verlamd door angst. voorpagi­na Streep door Turks vonnis samenzwering. voorpagi­na Hof stuurt Turkse generaals definitief cel in om beramen coup Hof van Cassatie . 14/02/12. Disciplinaire beslissing tegen Victor Hissel volgt in maart. De beslissing van de disciplinaire raad van de balie van Luik over de Luikse advocaat Victor Hissel zou in. Cassatie. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van civiele cassatiezaken bij de Hoge Raad der Nederlanden. Alleen gespecialiseerde cassatieadvocaten die als zodanig staan ingeschreven mogen cassatieprocedures voeren bij de Hoge Raad. adviseren over de procedure bij de rechtbank en/of het hof

Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.20.0483.N M J D, beklaagde, eiser, met als raadslieden mr. Hans Van Bavel en mr. Elisabeth Baeyens, advocaten bij de balie Brussel, tegen BELGISCHE STAAT, fod Financiën, voor wie optreedt de gewestelijk directeur van de btw, registratie en domeinen, met zetel te 9300 Aalst, Dr. André Sierens 1 13 FEBRUARI 2003 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N C. I. eiseres, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 95, alwaar keuze van woonplaats wordt gedaan, tegen DE WOLMOLEN, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Lakborslei 178, verweerster, vertegenwoordigd door mr Het Hof van Cassatie oordeelt over de wettigheid van de rechterlijke beslissingen. Het spreekt zich niet uit over feiten. Een cassatieberoep is een bijzondere rechtspleging. Het Hof van Cassatie gaat enkel na of een in laatste aanleg gewezen vonnis of arrest (dit is nà het instellen van de gewone rechtsmiddelen van hoger beroep en verzet), de wet schendt of een rechtsregel miskent

Hof van Cassatie Federale Overheidsdienst Justiti

Hof van Cassatie - andere talen - Wikipedia

Willy van Eeckhoutte - WikipediaLodewijk van Toulon - Wikipedia

24 MAART 2015 P N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P N E V, beklaagde, eiser, tegen ORDE VAN DE ADVOCATEN TE ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de stafhouder, met kantoor te 200 14 JANUARI 2013 C N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C N STAD LEUVEN, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 3000 Leuven, Professor Roge 27 JUNI 2014 C F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C F WESTWINSTER LTD, vennootschap naar vreemd recht, Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen IMMO-SCHUMA

 • New Orleans Rotterdam te koop.
 • Kerstfilmpjes om te versturen.
 • Fashion Design opleiding Arnhem.
 • Bouwval te koop Friesland.
 • Diabetes koud hebben.
 • Slikfoto baby.
 • Round character meaning.
 • Andrea Bocelli en zoon.
 • Urine onderzoek huisarts.
 • Slaapmeditatie 2020.
 • Zonwering Alphen aan den Rijn.
 • Popart maken.
 • Maria de Medici.
 • Cao leidenuniv.
 • MOUNT OLYMPUS theatre play.
 • QBittorrent download.
 • Kringloop Zwolle Zuid.
 • Legendarische honkballer staat centraal in The Pride of the Yankees.
 • Harlem name Origin.
 • Branchecijfers horeca.
 • Das Nederland.
 • Mitsubishi airco zwart.
 • Veranda verlichting LED Dimbaar.
 • Honda Accord CB7.
 • Wie was Marcus uit de Bijbel.
 • Betekenis kolibrie.
 • How to use GoPro HERO 5.
 • Metallica yt.
 • Gips maken SES.
 • Huis met trapgevel.
 • GTA 5 release date.
 • Etenoha.
 • Ariat work boots.
 • Yogamat.
 • Disco jive.
 • Aluminium hoekprofiel 40x40x2.
 • Britse Langhaar kitten.
 • Ontwikkelingsgerichte activiteiten groep 3.
 • Achondroplasie pdf.
 • Zoekfunctie Instagram.
 • Weer Kaapverdië Boa Vista.