Home

Ararat Ark Noah

This in turn answers whether Noah's Ark is on Mount Ararat. God's Word clearly says that the Ark landed on the mountains of Ararat on the 150th day of the Flood (Genesis 8:4). By that stage, the waters had prevailed to cover the whole earth (Genesis 7:19-24) Noah's Ark landed on the mountains of Ararat (Biblical Hebrew: הָרֵי אֲרָרָט ‎, hare ararat), according to Genesis 8:4. Many historians and Bible scholars agree that Ararat is the Hebrew name of Urartu , the geographical predecessor of Armenia; they argue that the word referred to the wider region at the time and not specifically to Mt. Ararat Op een berg zijn sporen van de Ark van Noach gevonden, zo zeggen onderzoekers. Het schip zou op de Ararat in Turkije liggen. Professor Paul Esprante zei vastbesloten te zijn bewijs te vinden waaruit blijkt dat de Ark op de berg kan worden gevonden. Hij nam samen met 107 andere wetenschappers deel aan een driedaags symposium over de Ark in Turkije

Noah's Ark Resort, Hong Kong - Direct Bevestigin

 1. UPDATE 21 November 2020 Observations archaeological discovery mount Ararat (p1)https://www.youtube.com/watch?v=8Lpz2mMJz-4&t=4sUPDATE 22 August 2020; Philip.
 2. Ararat 10/2010. Agri Dagh, een 5165 meter hoge berg in oost-Turkije, internationaal beter bekend met de naam 'Ararat' is één van de bergen die de reputatie geniet de landingsplaats van de ark van Noach te zijn
 3. Noah's ark on mount Ararat, shortened eyewitness accounts. Agri Dagh, a 5165 metres high mountain in Eastern Turkey, international better known by its name 'Ararat', is one of the mountains that has the reputation of beeing the final landingssite of Noah's ark
 4. Een nieuwe expeditie naar de berg Ararat in Turkije moet bewijzen of daar inderdaad de wereldberoemde ark van Noach ligt. Tot nu toe overheerst de scepsis. Prof. dr. M. J. Paul moet even diep zuchten als hij hoort van de zoveelste missie. Dat de ark van Noach daadwerkelijk zou zijn gevonden, daar.
 5. The Noah's Ark on Mount Ararat, 1570. From a private collection. Artist De Myle, Simon (active ca. 1570). (Credit: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images
 6. g to rest on the mountains of Ararat
 7. In Noah's Ark—The Evidence: The Bible, The Flood, Gilgamesh & The Mother Goddess Origins , the late David Allen Deal presented a common-sense, convincing argument that Noah's ark landed on an 8,000-foot (2440 m) mountain seventeen miles south of Mount Ararat, based on his visits to the site and fact after fact

99,9 procent zekerheid De structuur op de berg Ararat is jaren geleden op een satellietfoto aangetroffen. Het is nog niet honderd procent zeker dat het hier gaat om de Ark van Noach, maar we zijn wel 99,9 procent zeker, vertelt Yeung Wing-cheung van Noah's Ark Ministries International tegen persbureau AFP Near the top of Mount Ararat (seen from Armenia in a file photo) in Turkey, explorers claim to have found Noah's ark. Photograph by Martin Gray, National Geographic The expedition team is 99.9.

Urartu/Ararat Boundaries | Ararat Archaeology | Ararat Geology | Noah's Ark Presentation | Ararat Cam | Corona Satellite Image | Expedition List | Explorers of Ararat Book | Explorers List | Eyewitness List | Photo Map | Scale of Ark | Wallpaper . Mount Ararat 1999 - Courtesy Rob Michelson. Mount Ararat is located in Eastern Turkey on the borders of Iran, Armenia (formerly U.S.S.R.), and. NOAH'S ARK AND MOUNT ARARAT. Hi everyone! We continue our blog series with the one which is frequently asked about: Noah's Ark and Mount Ararat!In this content, we will explain all the details and travel tips that may guide you for your potential Turkey Trip De ark van Noach was volgens Genesis 6-9 het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en vele dieren met hen de zondvloed overleefden. Hoewel behoudende gelovigen (zowel joden als christenen en moslims) geloven dat de ark van Noach historisch is en er tal van zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is er nooit enig bewijs gevonden van het bestaan van de ark van Noach

Noah's Ark | eBibleTeacher

De Ararat (Armeens: Արարատ, Koerdisch: Ciya Agirî, Perzisch: آرارات, Turks: Ağrı Dağı, Hebreeuws: אררט) is met 5.137 meter de hoogste en grootste berg van Turkije en het Armeens Hoogland.De met eeuwige sneeuw bedekte vulkaan ligt in het oosten van het land, in de provincie Iğdır in Oost-Turkije, dicht bij de grens met Nachitsjevan (Azerbeidzjan), Armenië en Iran Noah's Ark Ministries International (NAMI), mostly a Chinese team, did make an expedition to Mount Ararat back in 2009 and reached the remains of a large wooden structure at a 13,500-ft. elevation ( 4100 mts ) and dated it as 4,800 years old, claiming that it was with high certainty Noah's Ark After years of attempted excavations and adventures, one group, NAMI (Noah's Ark Ministries International), believes they found evidence of the Ark on Mount Ararat. In 2010, a group of evangelicals from China and Turkey went out hoping to find some evidence to support their beliefs

Is Noah's Ark on Mount Ararat? Answers in Genesi

Acclaimed travel writer Rick Antonson sets his adventurous compass on Mount Ararat, exploring the region's long history, religious mysteries, and complex politics.Mount Ararat is the most fabled mountain in the world. For millennia this massif in eastern Turkey has been rumored as the resting place of Noah's Ark following the Great Flood Pag-usapan natin kung paano natagpuan ng isang grupo ng mga explorers ang Noah's Ark. Siguradong hahanga kayo sa malalaman nyo na natuklasan ng grupong ito.. Searches for Noah's Ark have been made from at least the time of Eusebius (c. 275-339) to the present day. Despite many expeditions, no physical proof of Noah's Ark has been found. Many of the supposed findings and methods are regarded as pseudoscience and pseudoarchaeology by geologists and archaeologists In April 2010, a press conference was held in Hong Kong to announce to the world the potential discovery of the remains of Noah's Ark on Mt. Ararat. What are we to make of these claims? On April 25, 2010, a press conference was held in Hong Kong to announce to the world the potential discovery of the remains of Noah's Ark on Mt. Ararat in Turkey by a joint Chinese-Turkish team of explorers The Historic Search for Noah's Ark. Ed Davis Drawings From 1985-1986 Ed Davis drawing for Don Shockey. Ed Davis mountain description drawn by Elfred Le

Noah's Ark Searcher Missing on Mount Ararat - Joel David Klenck Video version with audio narration. Joel David Klenck appears in the Noah's Ark Ministries International (NAMI) movie Days of Noah - Apocalypse II as a so-called expert. Here is the evidence, presented by Dr. Amy L. Beam, to prove he is a fraud Overview of Noah's Ark. Noah's ark was a massive ship, built at God's command, that saved Noah, his family, and representatives of every kind of land-dependent, air-breathing animal from the global flood that took place over 4,300 years ago

Mount Ararat - Wikipedi

 1. Noah's Ark Concealed: Final Orders of Catholicos Mkrtich Khrimian in 1907. Archaeologist reports how in the final year of his life, the Armenian Catholicos Mkrtich Khrimian (1820-1907) issued four orders regarding Noah's Ark that continued to conceal the vessel in the southern gorge of greater Mount Ararat
 2. Noah's Ark could soon be found, if one group of explorers is to be believed. In the Bible it is claimed the ark settled on the 'mountains of Ararat' in Turkey after 150 days.. In 2010, a group of.
 3. They explored the Mount Ararat region of Turkey and said they were convinced they had found the remains of the famous biblical vessel. Turkish and Chinese explorers from a group called Noah's Ark.
 4. Searching for Noah's Ark Aaron Judkins provided images for his appearance on the 11/25/20 show on his search for the legendary Noah's Ark. In this photo, Judkins summits 17,000-foot Mt. Ararat with a Texas State flag in tow
 5. Een groep christelijke Chinese onderzoekers verraste in 2010 de wereld met spectaculaire vondsten op de berg Ararat. Men beweerde met 99,9 procent zekerheid de ark gevonden te hebben. \Er ligt ech
 6. The Ararat anomaly is the alleged discovery of a strange rock formation of what many believe to be Noah's ark, covered over by glacial ice and snow for centuries

Noah's Ark, believed to be in Mount Ararat at the border region of Turkey and Armenia, has been the subject of much theorising. Numerous expeditions to the Ararat area have been made to try and. ICR's Column Project, which has been compiling stratigraphic data from across the globe, is currently examining Turkey's geology, including the area around Mt. Ararat. One question of interest is when and where Noah's Ark came to rest. Our results might surprise some people. The Genesis Flood account says the waters prevailed for 150 days (Genesis 7:24) and decreased at the end of. NAMI (Noah's Ark Ministries International) believe they made a significant breakthrough in 2010, claiming they have discovered the ark on Mount Ararat. One of the researchers for the team, Man-Fai Yuen, claimed they had not only found a wooden structure but actually entered it Has Noah's Ark Been Discovered? A team of Chinese and Turkish evangelical explorers believe that they have found the remains of the Biblical artifact, Noah's Ark on Mount Ararat The Ark landed in the Mountains of Ararat (Eastern Turkey), then, Noah sent out a raven that did not return. He then sent out a dove that returned with an olive twig. The next week he sent the dove out again it didn t return, so Noah figured it was to time disembark from the Ark

'Nieuw bewijs' dat Ark van Noach op Turkse berg ligt

Second deck Noah's ark Mt

Ark van Noach op Ararat, beknopte ooggetuigenverslagen

 1. Eén van de beroemdste bergen op aarde is de Ararat. Dankzij het zondvloedverhaal en het stranden van Noachs ark op de berg kennen miljarden mensen deze berg. Het zondvloedverhaal komt in zeer uiteenlopende versies bij verschillende culturen voor
 2. Legend of Noah's Ark. If you received a religious upbringing, you may have heard of the legend of Noah's Ark. According to the Biblical book of Genesis, On the seventeenth day of the seventh month, the ark came to rest on the mountains of Ararat (Genesis 8:4)
 3. Noah's ark was found long ago in the 80's found at the bottom of mount ararat not the top confirmed with ground penetrating radar complete with anchor stones, if one was to research Ron Wyatt you will find all the info but perhaps there was more than one food for thought, i believe it is a possibility there are many cultures on the planet and each has it's own flood story

Noas ark (arabiska: سفينة نوح, Safina Nuh, hebreiska: תיבת, Tevat Noach) är det stora flytetyg som, enligt första Moseboken i Bibeln, byggdes av Noa enligt Guds anvisningar. Noa fick i uppgift att rädda sig själv, sin familj och jordens alla djur från en världsomfattande översvämning, syndafloden.Berättelsen förekommer i de abrahamitiska religionerna; judendomen. Although Noah's Ark is relatively easy to access, in the southern gorge of greater Mount Ararat in eastern Turkey, Armenians hid the ancient vessel because of its cultural and religious importance. The archaeologist states, The rediscovery of Noah's Ark is a fact and the greatest archaeological site in history Noah's Ark existed. Noah's Ark could soon be discovered, or at least that's what a group of researchers believe. In 2010, a team of evangelical Christian researchers claimed to have found traces of the biblical ship on Mount Ararat. But his research was rejected by the scientific community that said it lacked real evidence Ararat definition, a mountain in E Turkey, near the borders of Iran and Armenia: traditionally considered the landing place of Noah's Ark. 16,945 feet (5,165 meters). See more Conflicting opinions. Modern organized searches for the ark tend to originate in American evangelical circles. According to Larry Eskridge, An interesting phenomenon that has arisen within twentieth-century conservative American evangelism - the widespread conviction that the ancient Ark of Noah is embedded in ice high atop Mount Ararat, waiting to be found

Noah's ark on mount Ararat, shortened eyewitness accounts

Noah shepherded them through the flood, two by two, and ended up in Turkey. That's what a group of Chinese and Turkish evangelical explorers are claiming, after having found what they say are. Big and Little Ararat: Noah's Ark, interessante feiten, legendes, overwinnende pieken Bijna iedereen hoorde ooit deze naam - Ararat. Iemand denkt dat deze berg op het grondgebied van Armenië ligt, iemand kent de legende van de Ark van Noach Sketch of Mr. Will . HERB KNEE. Veteran USAF . Herb Knee, a real estate agent and former veteran from Murfreesboro - Tennesse, saw a black and white newsreel around the 1950s in Winchester, which showed an older man and a boy climbing on Noah's Ark which the newsreel stated was on Mt. Ararat. Herb said the snow covered most of the Ark Ararat traditionally is associated with the mountain on which Noah's Ark came to rest at the end of the Flood. The name Ararat, as it appears in the Bible, is the Hebrew equivalent of Urardhu, or Urartu, the Assyro-Babylonian name of a kingdom that flourished between the Aras and the Upper Tigris rivers from the 9th to the 7th century BC The Ark of Noah, most commonly known as Noah's Ark, was a large vessel constructed by Noah in order to protect his family and the animals of the Earth from a soon-coming Great Flood, which was foretold to him by God. God, seeing Noah as righteous man1, forewarned him that he would destroy the Earth by means of a global flood2, and gave him instructions for building the Ark to protect his.

Noah's Ark IMO is indeed a true event, but I highly doubt it is on Turkey's Mt. Ararat ( Much like present day Mt. Sinai was picked out of a hat and is almost certainly NOT the historical Mt. The ark rests on Ararat, Noah sends forth a raven and a dove. The ark rested upon a mountain, whither it was directed by the wise and gracious providence of God, that might rest the sooner. God has times and places of rest for his people after their tossing; and many times he provides for their seasonable and comfortable settlement, without their own contrivance, and quite beyond their own.

'Geen enkel bewijs voor ark op berg Ararat' - EO Visi

 1. I recall a tough conversation with a skeptical student after speaking on creation and the Flood at a Christian school. This young man insisted he would never believe the Genesis Flood unless someone could show him Noah's Ark. I tried to explain that such a standard of evidence is unreasonable considering the low likelihood of wood lasting for millennia
 2. Ararat tycks ha varit aktivt under 3:e årtusendet f Kr. Lämningar av pyroklastiska flöden ligger ovanpå tidiga bronsålderslämningar, både ting och mänskliga kvarlevor. Ararat hade ett utbrott i juli 1840. [5] Noas ark. Enligt Första Moseboken (8:4) strandade Noas ark på toppen av Ararat efter syndafloden. [1
 3. The Lost Ship of Noah: In Search of the Ark at Ararat: Berlitz, Charles: Amazon.nl. Ga naar primaire content.nl. Hallo, Inloggen. Account en lijsten Account Retourzendingen en bestellingen. Probeer. Prime Winkel-wagen. Boeken. Zoek Zoeken Hallo.
 4. Noah's Ark, attributed to John Landis, watercolor.jpg 956 × 640; 633 KB Leaving the ark on Mount Ararat.jpg 4,200 × 3,659; 5.3 MB Leopold Layer - Vesoljni potop in Noetova barka.jpg 1,200 × 526; 232 K

<p>De zilveren Armeense Noah's Ark munt wordt sinds 2011 als troy ounce beleggingsmunt geslagen. Omdat de munt pas vanaf 2011 wordt geslagen is het één van de jongste leden onder de beleggingsmunten. De munt heeft een nominale waarde van 100 Dram. De munt heeft een gewicht van 7.78 gram (1/4 troy ounce), een zuiverheid van 999.9% en een diameter van 20,2 mm.</p> <p></p> <p>Wanneer u een. In the Book of Genesis, the mountains of Ararat (Biblical Hebrew הָרֵי אֲרָרָט ‎, Tiberian hārê 'Ǎrārāṭ, Septuagint: τὰ ὄρη τὰ Ἀραράτ) [citation needed] is the term used to designate the region in which Noah's Ark comes to rest after the Great Flood. It corresponds to ancient Assyrian Urartu, an exonym for the Kingdom of Van Noah knew God's loving, omnipotent character before he closed the Ark door and shut out all latecomers who had ignored the evidence of God's glory. We also have evidence of God's character reflected in Jesus Christ. All we need to do now is to remember

LAMP ACCORDING TO THE GOSPELS: NOAH&#39;s ARK

Noah's Ark 'buried in Turkish mountains' as experts say 3D

Noah's Ark 'found by US Navy atop Mount Ararat', Bible

Evidence that Noah's Ark Landed on a Mountain 17 Miles

Verscholen 'Ark van Noach' onthult haar geheime

Turkey Noah's Ark; It is supposed that Noah's Ark, a natural monument situated on Mount Ararat, was grounded here on the highest mountain of Anatolia after the Great Flood Not Mount Ararat, not the peak. We know Noah's Flood began on the second month, the seventeenth day of the month and Noah's Ark came to rest on the seventh month, on the seventeenth day of the month. This means Noah's Ark was adrift on the Floodwaters for 150 days, 5 full months, (Genesis 7:11, 8:3-4) There are so many Noah's Ark expeditions which have proceeded up Mount Ararat only to be humbled and driven back down the Mountain of Pain (Agri Dagh) empty handed. If man seeks the glory of finding Noah's Ark (I feel), he won't make it month, on the mountains of Ararat. And the waters decreased continually until the tenth month, on the first day of the tenth month the tops of the mountains. (Gen. 8: 4.5.) About the beginning of the IV century [citation 2397] B. C. from time to time attempts were made to find the remains of Noah's ark near mount Ararat— where according t Noah's Ark on Mount Ararat. Siamo un gruppo di ricercatori e il nostro scopo è dimostrare che il biblico Diluvio è un avvenimento realmente accaduto e che i resti dell'Arca si trovano oltre i 4000 metri sul Monte Ararat

Noah's Ark Found in Turkey? - National Geographic New

Noah's Ark expeditions have fascinated archaeologists and explorers for hundreds of years, drawing many adventurers to the mountains of Ararat, the landing place of the ark as recorded in the book of Genesis.Yet after numerous expeditions, the true location of the ark remains a mystery. Many claim to have seen the ark, and some even say they have found and entered it, but none of the alleged. Depiction of Noah's ark landing on the mountains of Armenia, from the North French Hebrew Miscellany (13th century) The Book of Genesis speaks of mountains of Ararat where Noah's Ark came to rest after the great flood (Genesis 8:4). The Biblical Ararat corresponds to what Assyrians called Urartu and Persians Arminya In 2010, a group of evangelical Christian explorers announced they'd located the remains of Noah's ark near the summit of Mount Ararat in Turkey. Now, we're sure the fact that they were evangelical Christian explorers in no way clouded their judgment when determining if the object they found was truly Noah's ark, but we'll let you be the judge The Noah's Ark on Mount Ararat. Private Collection. Vind hoogwaardige nieuwsfoto's in een hoge resolutie op Getty Image Mount Ararat in distance. David Fasold said there is four feet of stone in the ground. The holes were drilled in the stones for a rope to be attached. Ancient wall made of extremely large mud bricks originally had a tile mural on it depicting Noah and the ark

What If There Was Some Evidence Of Where Noah&#39;s ArkMaritimeQuest - Noah&#39;s Ark (3,000 B

Noah's Ark Search - Mount Ararat

Question: Would the discovery of Noah's Ark be important? Answer: There have been numerous claimed discoveries of Noah's ark in recent years. The discoveries have been in various locations, ranging from Mount Ararat in Turkey, to a mountain range in Iran, to an entirely different location on Mount Ararat (with a visitors' center).). It is not the purpose of this article to evaluate. Noah's Ark docked on rocks overlooking a landscape Noah's Ark construction on Ararat noahs ark stock pictures, royalty-free photos & images. Noah's Ark Biblical Story An open Bible with the story of Noahâ s ark. noahs ark stock pictures, royalty-free photos & images

Noah's Ark and Mount Ararat Top Asked Questions and Answers

God also told Noah to take with him two of every sort of animal on to the Ark (Gen 6:19-20). Having spent one whole year on the Ark, the floodwaters receded, and the Ark came to rest on the mountains of Ararat (Gen 8:2-4). God told Noah and his family and all the animals to leave the Ark and to fill the world once again The Bible reveals that Noah's ark came to rest on the mountains of Ararat. (Genesis 8:4) The region of Ararat includes the prominent peak now called Mount Ararat in eastern Turkey, near the borders of Armenia and Iran. Numerous expeditions to this area in search of Noah's ark have led to interesting claims but not to conclusive proof Noah's Arks rests on top of Mount Ararat, broken in two, and is only partly visible during a very hot summer, when enough snow has been melted away. NASA does everything in it's power to obscure any clear pictures made of the area, made by satellites, and Google too, because both NASA and Google serve the Vatican NWO

Noah&#39;s Ark found in turkey - YouTube

Ark van Noach (schip) - Wikipedi

According to the explorers, it's Noah's Ark, literally frozen in time. This is the footage of the alleged discovery of the biblical vessel, perched more than 12,000 ft (4,000 m) high on Mount Ararat in eastern Turkey, that was first shown to journalists on April 25 at a press conference in a fancy boutique hotel in Hong Kong Simon de Myle: Noah's ark on the Mount Ararat Artist: Simon de Myle.

Ararat (berg) - Wikipedi

In the distance Ararat rises in the distance beyond a neighborhood in Dobi, where members of the Turkish Mountaineering Federation met to prepare for the annual Victory Climb of the mountain. Photo by Chuck Hughes DOBI, Turkey (BP)--Following are journal entries from two men in search of Noah's Ark Bible: Explorers Claim They've Discovered Noah's Ark From Book of Genesis By Kastalia Medrano On 12/28/17 at 5:10 AM EST Mount Ararat (also known as Agri Dagi) is seen outside Yerevan on October 6

Het is Bob Cornuke die deze hypothese in 2006 opperde en in 2018 opnieuw wereldkundig maakte (BASE, Noah's ark). Hij baseert zich op een ooggetuigenverslag van Ed Davis uit 1943 (NoahsArkSearch, Ed Davis, Ararat adventure and Ark sighting) die beweert dat hij restanten van de ark heeft gezien Noah' Ark - found on Mt Ararat in Turkey. T he Bible is True. The Bible says that the fountains of the deep broke open and water flooded the surface of the Earth for over 12 months about 4500 years ago. The Earth's surface was totally changed and most of the plants and animals on Earth were burried and hence destroyed The Christines can find the ark because in Islam Noahs ark on the other hill . But i belive if pressional people come and search for Ark all around the Ararat in 1 month it can be find. Everybody must know the real land of all humanty is Mount Ararat where the Noah's Ark rested, 4990 BC Heel anders dan de joods-christelijke Noach die er stiekem tussenuit knijpt om zich, als de ark landt bij de berg Ararat, subiet te bedrinken. Waarna hij zoon Ham vervloekt die hem naakt zijn roes. Full Moon over Noah's Ark is another fine memoir from Rick Antonson. It's also an adventure story. And a valuable geography lesson. Antonson, a travel writer by profession, has taken to crafting adventures for himself beyond the confines of five-star hotels and expense accounts Noah's Ark. Case File: Noah's Ark Location: Mount Ararat in Western Turkey Date: 1906/1943/1989 Description: Mount Ararat is a snow-capped and dormant compound volcano in the eastern extremity of Turkey consisting of two major volcanic cones, known as Greater Ararat, the highest peak in Turkey at 5,137 m (16,854 ft) and Lesser Ararat at an elevation of 3,896 m (12,782 ft) and the Armenian.

 • Knieprotheses.
 • Samenvoeging 5 letters.
 • Beesd wandelen.
 • Zetmeelkorrels aardappel microscoop.
 • Gors Thuiswerken.
 • Stevige houten schragen.
 • Armeense genocide DENK.
 • Webcam Wieringerwerf.
 • Eucalyptus gunnii Azura snoeien.
 • Berner Sennen pups te koop fokker.
 • TSA slotje.
 • Tijgermug melden.
 • Cake recepten.
 • Duivinnenbakken.
 • Verpleegkundige diagnose voorbeeld.
 • WSV Ceres huizen.
 • JVC Everio GZ mg575e software.
 • Gle 63 amg coupe.
 • Frustratie voorbeelden.
 • TSA slotje.
 • Botscan pijnlijk.
 • Sparta Peloponnesos.
 • Suikervrij ijs Aldi.
 • FRITZ!Box KPN.
 • Brother Scan N Cut accessories.
 • Spotify Wrapped 2020 story.
 • Penne al forno.
 • Barbour Outlet Roermond.
 • Lig. sacro iliacale dorsale longum.
 • Met inachtneming van de regels.
 • Ford Mustang Boss 1969.
 • WIDM 2016.
 • Tijdelijke haarverf.
 • Stormcloak Officer Armor.
 • Kan een kernzin een vraag zijn.
 • Cucurbita maxima kürbis.
 • War meaning.
 • Doperwten gezond.
 • Happy Box betrouwbaar.
 • Hugh Hefner kamerjas.
 • Brandweer Kind.