Home

Muskusrat melden

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan aan ons. Zo kunnen wij ze beter bestrijden. Vul onderstaand formulier in: Meldingsformulier muskusrat melden Melden muskusrat Beschrijving . Muskusratten leven het liefst in een waterrijke omgeving. Zeeland is daarom een provincie waar deze waterratten het uitstekend naar hun zin hebben. Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden Ziet u een muskusrat? Of schade die waarschijnlijk door een muskusrat veroorzaakt is? Meldt het ons! Zo werkt het. Voor het maken van een melding kunt u gebruikmaken van dit formulier: Muskusrat melden. Lukt het niet om met het formulier een melding te maken? U kunt Muskusrattenbeheer ook bellen via telefoonnummer 030 - 634 5756 Muskusratten zijn namelijk gravers van formaat. Zij graven lange gangenstelsels en holen in onze oevers en waterkeringen. Samen met hun vermogen zich razendsnel voort te planten vormen zij een serieuze bedreiging. Strategie van onze organisatie is muskusratten te vangen voordat zij zich voortplanten. Zo blijft de schade zo beperkt mogelijk

Muskusrat melden Waterschap Zuiderzeelan

Aanvraagmogelijkheden van product 'Muskusrat melden' Hieronder zijn de aanvraagmogelijkheden zichtbaar voor het geselecteerde formulier. Muskusrat melden als organisatie met eHerkennin Muskusrat gezien. Heeft u een muskusrat bij of in het water gezien, geef het door via het formulier op de website Muskusrattenbeheer of via telefoonnummer (030) 634 57 56. Muskusrattenbeheerders houden de aantallen muskus- en beverratten zo laag mogelijk om graafschade te voorkomen

Muskusratten (knaagdier van 1,5-2 kg dat sinds de vorige eeuw in Nederland voorkomt de oevers en dijken kan ondermijnen) zijn geduchte gravers. Door hun gegraaf ondermijnen ze dijken en kades, die daardoor bij hoogwater minder sterk zijn. Bovendien graven ze ook in oevers van sloten, die daardoor inzakken Activiteit - Incident of muskusrat melden, klacht indienen. Hieronder ziet u de mogelijke activiteiten. Klik op de naam van een activiteit om de subactiviteiten te zien en/of de diensten die gekoppeld zijn aan de activiteit De muskusrat of bisamrat (Ondatra zibethicus) is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat suggereert, behoort de muskusrat dus niet tot de ratten.Het dier wordt soms op de menukaart ook wel als waterkonijn aangeduid. De muskusrat is de enige nog levende soort uit het geslacht Ondatra.Hij komt oorspronkelijk enkel in Noord-Amerika voor, maar leeft tegenwoordig als. De muskusrat (Ondatra zibethicus) heeft een vacht met donker- tot kastanjebruine bovenzijde en een lichter bruingrijze of grijs tot vaalwitte onderzijde. Hij leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) en niet te zout. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de muskusrat omvat bijna geheel Noord-Amerika. In Europa en Azië is hij ingevoerd

Melden muskusrat Scheldestrome

Ziet u een Muskusrat, dan direct melden. Door redactie 24 september 2014 177. Deel 0. Gevaar voor onze dijken. Medemblik - Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden. Meld het dan op de website van Muskusrattenbeheer Muskusrat. Muskusratten zwemmen hoog in het water. Waarnemingen melden. De meeste waarnemingen van bevers komen uit het zuiden en oosten van het land, maar de bever keert ook gestaag terug naar zijn oude leefgebieden in het westen. Heb je een bever gezien,.

Schade aan oevers en dijken door onvermoeibare gravers Muskusratten leven het liefst in een waterrijke omgeving. Zeeland is daarom een provincie waar deze waterratten het uitstekend naar hun zin hebben. Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door de muskusrat actief te bestrijden Het melden van de aanwezigheid van muskusratten door boeren, burgers en buitenlui is het grootste deel van het jaar van belang. In de maanden maart, april, september en oktober heeft melding geen zin omdat de ratten dan op trektocht zijn en zich verspreiden over grote afstanden Muskusrat (Ondatra zibethicus L.) Orde: Rodentia (knaagdieren) Familie: Cricetidae (woelmuisachtigen) De muskusrat staat ook wel bekend onder de naam bisamrat of waterkonijn. Het dier leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) en niet te zout. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de muskusrat omvat bijna geheel Noord. Melding. De muskus- en beverratten veroorzaken in Nederland zoveel schade dat het wettelijk verplicht is om aangifte te doen bij het waterschap wanneer u een muskus- of beverrat. (groot knaagdier (tot 10 kg) dat vanuit duitsland Nederland intrekt) signaleert. U kunt dan bellen met 088 2203333

Melding muskusrat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartie

 1. Oproep: meld muskus-of beverratten! Heeft u een muskus- of beverrat gezien nabij een dijk gezien, De beverrat vertoeft vaak aan de waterkant, terwijl de muskusrat vooral in het water te vinden is. De beverrat is groter dan de muskusrat. Hij meet 40 tot 60 centimeter plus een staart van 40 centimeter
 2. der dierenleed kan, heeft het waterschap een wetenschappelijk veldonderzoek uitgevoerd in het buitengebied van Dinteloord
 3. Voor muskusratten geldt een meldingsplicht. Zodra u een muskusrat heeft gezien dient u de plaats te melden bij het waterschap. Ieder waterschap heeft een speciale coördinator muskusrattenbestrijding. De muskusratten worden gevangen met kooien of klemmen. Het gebruik van giftig lokaas is in Nederland niet toegestaan

'Melden op de kaart' werkt op telefoons, tablets en computers. Een digitaal formulier, waarbij u op de kaart aangeeft wat u wilt melden, bijvoorbeeld een verstopte duiker (Een kokervormige constructie (buis) onder wegen of toegangsdammen die wateren met elkaar verbindt.), omgevallen boom. Melden.noorderzijlvest.nl. Muskusrat melden Muskusrat melden. Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan aan ons. Zo kunnen wij ze beter bestrijden. Vul het formulier op deze pagina in. Schade of overlast melden. Wilt u schade of overlast melden? Bijvoorbeeld vanwege een lek in de riolering en/of wateroverlast Muskusrattenbeheer tot en met 2018. 2012 aantal gevangen muskusratten 28.126. 2013 aantal gevangen muskusratten 23.504. 2014 aantal gevangen muskusratten 17.67

In deze factsheet vindt u informatie over de muskusrat (Ondatra zibethicus). Zoals over de verspreiding en het effect van die verspreiding in de EU en in Nederland. Ook de introductieroute(s) van de soort in de EU en in Nederland worden beschreven. Verder de datum waarop de 1e waarneming in Nederland is gedaan en de kans op (verdere) introductie, vestiging en verspreiding in ons land. Per. 3. Wie bestrijdt muskusratten in Hoorn? Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Dit doen zij om te voorkomen dat muskusratten dijken en oevers beschadigen. Heeft u een muskusrat gezien? Meld dat dan bij Muskusrattenbeheer via telefoonnummer 030 6345756 of via meldingen@muskusrattenbeheer.nl Melden van incidenten met of rond water, calamiteiten, klachten en overlast Ziet u ergens exotische waterplanten, meld het ons dan alstublieft direct. Dit kan met het meldformulier exotische waterplanten of telefonisch: (071) 306 35 35 (alleen tijdens kantooruren). Grondwaterproblemen? Heeft u een vraag of melding over water in de kelder, kruipruimte, schuur of tuin? Neem dan contact op met uw eigen gemeente

REGIO - In het afgelopen jaar, 2020, zijn er in totaal 18.280 muskusratten gevangen in de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat is een stijging van 16 procent. Dit blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. Landelijk gezien is er juist een daling in het aantal vangsten Muskusratten worden door waterschappen bestreden omdat ze met hun gegraaf schade toebrengen aan dijken en kades. Dat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De veldproef duurt van januari 2013 tot januari 2016 en vindt in verschillende gebieden in Nederland plaats

In 1951 werd het Muskusratten-besluit als bijlage bij de Plantenziektenwet vastgesteld: een ieder dient de vermoede­ lijke aanwezigheid van een Muskusrat te melden, iedereen dient betreding van lan­ derijen en het plaatsen van vangmiddelen mogelijk te maken. En de vangst van muskusratten werd mogelijk gemaakt me Het dier kan 30 tot 40 cm lang worden, met een (paling)staart van ongeveer 20 centimeter. Jaarlijks hebben de muskusratten 3 nesten met ongeveer 5 jongen. Ze leven 2 tot 3 jaar. Meldingsplicht: Voor muskusratten geldt geen meldingsplicht meer. Zodra u een muskusrat heeft gezien kan u de plaats melden bij uw waterschap

Home - Muskusrattenbehee

Heeft u een muskus- of beverrat gezien? Meld dit dan aan ons. Zo kunnen wij ze beter bestrijden. Vul het formulier op deze pagina in De muskusrat is een lief beest maar toch ook schadelijk voor de natuur. Daarom wordt de muskusrat ook gedood. Dat gebeurt door speciale muskusrattenbestrijders. Die muskusrattenbestrijders gebruiken daarvoor vallen. Ze hebben een muskusgeurtje en het zijn knaagdieren net als ratten Voor de duidelijkheid: voor muskusratten kunnen bewoners zich bij het waterschap melden, voor bruine ratten kan contact worden opgenomen met de gemeente. Dat we vaker een verkeerde melding krijgen, heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat de populatie muskusratten drastisch is gedaald de afgelopen jaren, met een factor 10. Herken. Melden muskusratten Melding . Waar kan ik de aanwezigheid van muskus- en/of beverratten melden? Dat kan bij het waterschap. Als u in het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta woonachtig bent, kunt u dit melden bij dit waterschap, telefoonnummer 088- 2331200

'Delicate muskusrat niet weggooien, maar opeten' De muskusrat, het dier dat wordt bestreden omdat het dijken kapot knaagt, moet op de menukaart komen Home Inwoners Melden Muskusrat. Muskusrat. Wat is het? Muskusratten en beverratten veroorzaken veel schade. Voor de veiligheid van het watersysteem en daarmee ook de veiligheid van onze dijken, worden muskus- en beverratten actief bestreden.. Uiterlijk muskusrat. U kunt een muskusrat herkennen aan een plompe bouw, een brede stompe kop en oren die bijna in de vacht verborgen zitten. Zijn rug is middel tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, de buikzijde is lichter van kleur

Product - Muskusrat melden - Digitaal Loke

 1. Milieuklachten of -incidenten van bedrijven kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week melden via het milieu-alarmnummer via 058 - 212 24 22. Het gaat hier onder andere over overlast door stank, geluid, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of lichthinder. Het alarmnummer is er alleen om overlast van bedrijven te melden
 2. Jaarlijks worden in Nederland grote aantallen muskusratten gedood. Zo werden er alleen al in 2009 155.000 muskusratten gedood, omdat ze schade zouden veroorzaken aan dijken en oevers
 3. Of schade die door een muskusrat is veroorzaakt? Meld het ons! Nadeelcompensatie. Als u schade ondervindt van onze werkzaamheden heeft u mogelijk recht op schadevergoeding. Bezwaar maken tegen een bestuursbesluit. Bent u het als belanghebbende niet eens met een besluit van ons bestuur

De waterschappen krijgen steeds meer grip op muskus- en beverratten. Vorig jaar werden er minder muskusratten gevangen dan een jaar eerder in de gebieden van Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta Weer minder muskusratten, ook langs de grote rivieren. Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Regio - Ook langs de grote rivieren tussen de Duitse grens en de zee, het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland. Het is een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie. Waterschappen vingen minder muskusratten in 2016. 30-01-2017 - De waterschappen hebben in 2016 minder muskusratten gevangen. Dat meldt de Unie van Waterschappen. Het aantal gevangen muskusratten daalde vorig jaar met 9 procent naar 81.125 En Goos benadrukt: Voor muskusratten kunnen bewoners zich bij het waterschap melden, voor bruine ratten kan contact worden opgenomen met de gemeente. Goed controleren dus Er worden weer meer muskusratten gevangen in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. Muskusratten zijn niet ongevaarlijk. Zo brengen ze ziektes over en vreten ze oevers en dijken weg. Bovendien planten ze zich ook razendsnel voort

Muskusrat gezien - Hoogheemraadschap van Delflan

Doe uw melding op de kaart! - Noorderzijlvest

Muskusratten - Waterschap Rijn en IJsse

Het aantal gevangen muskusratten in de provincies Groningen en Drenthe is vorig jaar met 27 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat zegt Waterschap Noorderzijlvest. Landelijk daalde het aantal. Weer minder muskusratten, ook langs de grote rivieren. Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Regio - Ook langs de grote rivieren tussen de Duitse grens en de zee, het werkgebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland. Het is een teken dat de waterschappen op koers zijn om de populatie onder controle te krijgen Meld dit dan via meld een muskusrat of 030- 6345756. Tijgermuggen. Heeft u een tijgermug gezien? Meld dit dan bij het NVWA. Op de website van de NVWA staat ook hoe u de tijgermug kunt herkennen. Meer informatie over de tijgermug kunt u vinden op de website van het RIVM. Ongedierte melden

Minder muskusratten in 2012 - WerkendamMuskusrattenbestrijding in NederlandBestrijden bruine ratten geen taak van waterschapBisam (Ondatra zibethicus)

Diensten - Activiteiten - Incident of muskusrat melden

Afgelopen jaar zijn er in totaal 18.280 muskusratten gevangen in de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Dat is een stijging van 16%. Dit blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. Landelijk gezien is er juist een daling in het aantal vangsten. De muskusrattenpopulatie neemt verder af en daardoor vangen de. Waterschap Scheldestromen zet deze week honden in om muskusratten op te sporen. Langs watergangen in de buurt van Tholen lopen om de beurt vier honden zoekend naar de ratten

Muskusrat - Wikipedi

Muskusratten. Deze kunt u zelf het beste melden via de website www.muskusrattenbestrijding.nl. Overlast van andere plaagdieren in de openbare ruimte. De gemeente bestrijdt geen overlast van muizen, kippen, duiven, ganzen, mollen, bijen,. Groot Salland gaat vanaf nu voorrang geven aan de 'waterkonijnen' in schoon gebied. Als een inwoner een muskusrat meldt in een 'schoon' gebied, gaat deze melding in eerste instantie vóór. Waar meldt u een muskus- of beverrat? Ziet u een muskus- of beverrat? Dan kunt u bellen naar 0598 69 3800 of een mail sturen naar muskusrat@hunzeenaas.nl. Onze muskusrattenbeheerders ondernemen dan zo snel mogelijk actie Gif wordt niet gebruikt voor de bestrijding van muskusratten omdat daarmee ook andere dieren het gif kunnen binnenkrijgen. Landbouwminister Gerda Verburg meldt in maart 2007 dat ze wil laten onderzoeken hoe groot de schade aan dijken zou zijn zonder bestrijding van de muskusrat. Ze wil graag weten hoe nuttig het werk van de vangers is Bestrijders richten zich ook op beverratten, bevers, rivierkreeften en zelfs schadelijke plantensoorten. Ook muskusratten moeten blijvend worden aangepakt. Daarom worden Friezen opgeroepen, om muskusratten te melden bij Wetterskip Fryslân

Muskusrat De Zoogdierverenigin

Waterschap Scheldestromen heeft vorig jaar weer minder muskusratten gevangen dan het jaar ervoor: 2.286, tegenover 2.395 in 2018. Volgens het waterschap is dat omdat de hoeveelheid muskusratten. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is verantwoordelijk voor het bestrijden van muskusratten, maar het waterschap meldt dat de laatste tijd opvallend veel verkeerde meldingen worden. Daarom steunen ze eveneens de invoering van het verplicht melden van bijvangsten en vragen om de bijvangsten ook te linken aan de gebruikte methode. Muskusratten kunnen een reservoir zijn voor bepaalde wilde-dieren-ziekten, waaronder vossentlintworm. De volgehouden bestrijding van muskusrat is dus ook op dit vlak van belang DOETINCHEM - Het eiland dat kunstmatig wordt gecreëerd in de nieuwe Doetinchemse woonwijk Iseldoks 2 krijgt 18 grachtenpanden en een uit drie delen bestaand appartementencomplex met 44 woningen Heeft u in last van ratten, muizen, kakkerlakken, wespen, vlooien, luizen of andere plaagdieren? Meld het bij de gemeente. Online melden. Beschrijving. U kunt uw melding ook doorgeven via de Muskusrat Muskus- en.

Ziet u een Muskusrat, dan direct melden

De Muskusrattenbestrijding van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept inwoners op bij het melden van een geziene rat goed te controleren om wat voor soort rat het gaat. Het waterschap ontvangt momenteel 7 a 8 van de 10 keer een melding van een inwoner dat men een muskusrat heeft gezien, maar het bij nadere inspectie blijkt te gaan om een bruine rat Afgelopen jaar zijn er minder muskusratten gevangen in de provincie Utrecht. Dit komt doordat de muskusrattenpopulatie verder afneemt. De meeste muskusratten werden gevangen in het gebied van de waterschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard. De doelstelling is om de muskusrat in tien à vijftien jaar terug naar de landsgrens te dringen

Zo onderscheid je bevers van muskusratten, beverratten en

Zwarte en bruine rat (niet de muskusrat) U regelt zelf de bestrijding van: Snuitkevers. Wespen. Muizen. Overlast van muskusratten meldt u bij het muskusrattenbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Gemeente Wijdemeren Rading 1 1231 KB Loosdrecht tel.: 14 035. Gemeente Wijdemeren op Facebook TIEL/ZALTBOMMEL De Dierenbescherming verzet zich hevig tegen de uitroeiing van de muskusrat in Nederland. Rattenbestrijders maken in opdracht van de waterschappen jacht op de muskusrat omdat het dier dijken kan verzwakken. Doel is dat binnen tien tot vijftien jaar het beestje niet meer in Nederland voorkomt. Dat veroorza Dat de muskusrat - die een goede 100 jaar geleden werd ingevoerd voor de pels - zo goed als uitgeroeid is, betekent niet dat de rattenvangers nu geen werk meer zouden hebben. Zij kunnen hun pijlen nu nog meer richten op andere rattensoorten zoals de bruine en de zwarte rat, die dichter bij de mensen in huis leven Hieronder staan de fysieke kenmerken en opvallende leefgewoonten van de beverrat, muskusrat en bruine rat Lineke kon dankzij crowdfundactie naar Moskou voor behandeling: 'Ongelooflijk' VRAGENDER - Ze kan weer lopen en zelfs fietsen. MS-patiënt Lineke van Opzeeland (44) uit Vragender is zelf ook.

Bestrijding van de muskusrat Scheldestrome

27-01-21 - Het gaat goed met het terugdringen van de muskusrat. Dat meldt Waterschap Vallei en Veluwe op 27 januari. De waterschappen vangen minder muskusratten, omdat er steeds minder zijn'', zo valt te lezen in het bericht Muskusratten. Waterschap Vallei en Veluwe is samen met Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Rivierenland verantwoordelijk voor de muskusratten­bestrijding in Nederland. Een vindplaats of mogelijke verblijfplaats van een muskusrat of beverrat kunt u doorgeven aan Waterschap Vallei en Veluwe, (055) 527 29 11 of info@vallei-veluwe.nl

Dan kunt u dit bij ons melden via de knop hierboven. Wij bestrijden geen vogels of vliegjes. Voor ongedierte op particulier terrein neemt u contact op met de huiseigenaar of u schakelt een bestrijdingsbedrijf in. Dit is voor eigen kosten. Het bestrijden van muskusratten is een taak van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Schade melden. Of bent u op zoek naar: Melding besluit bodemkwaliteit; Melding huishoudelijk afvalwater lozen; Melding muskusrat; Melding van evenement in de buurt van water; Bezoekadres. Bosscheweg 56 5283 WB Boxtel T: 0411 618 618. Links. Nieuwsbrieven Het houden en fokken van muskusratten is in Nederland verboden. Men is verplicht waargenomen exemplaren te melden bij de plaatselijke politie of bij de directie Fauna beheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij, postbus 346; 2700 AH Zoetermeer, tel. 079-510234

 • Verleden tijd bonzen.
 • DNA Wikipedia.
 • Motor chiptunen.
 • Ervaringen Stelvio fietsen.
 • Diepte dakkapel.
 • Physician Assistant huisarts vacature.
 • Molkenboer RSV.
 • Facebook geluid instellen.
 • PlayStation 5 wiki.
 • Nicolas sarkozy origine.
 • Volwassen notenboom kopen.
 • Zelfklevend behang Action.
 • De Pelgrim Betekom te koop.
 • Roger van Damme dessert.
 • Zevenhuizerplas grootte.
 • Kathedraal Doornik openingsuren.
 • ARBO VCA VOL.
 • Wat betekent soeverein land.
 • Rudolph the Red Nosed Reindeer original.
 • Business course harvard.
 • World War Z scene.
 • Country Festival thorn 2019.
 • Wat maakt een landschap tot een wereldwonder.
 • The Voice France 2016.
 • Geschikte hond voor kind met ADHD.
 • Taling soorten.
 • MMS berichten inschakelen iPhone 5s KPN.
 • Basale cisternen betekenis.
 • Piercing wonderolie.
 • Spaarrekening met derdenbeding ING.
 • Instant Checkmate reviews BBB.
 • De Pelgrim Betekom te koop.
 • Koliek paard.
 • Paddo poeder.
 • Squashbaan huren Rotterdam.
 • PU gieten.
 • Rosuvastatine wanneer innemen.
 • Wat maakt een landschap tot een wereldwonder.
 • Zelf schilderij maken.
 • Wyatt Oleff.
 • Opstap op dinsdag.